Zdroje

Zde najdete praktické informace pro pěstitele, poradce, studenty a výzkumné pracovníky.

Tato stránka bude pravidelně aktualizována. Prosím, navštěvujte tuto stránku pravidelně.

KOMUNIKAČNÍ KIT
POSTERY
LETÁKY
BROŽURY
STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PROJEKTU
PRŮZKUMY POTŘEB, NEDOSTATKŮ A POSTUPŮ
VĚDECKÉ A TECHNICKÉ POZNATKY
HODNOCENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
PRAKTICKÉ SHRNUTÍ
Jádroviny
Peckoviny
Citrusy
ONLINE KURZY
PUBLIKACE

KOMUNIKAČNÍ KIT

POSTERY

PROJECT SUMMARY
CITRUS
POME
STONE
STONE

LETÁKY

PROJECT FLYER

BROŽURY

Již brzy … přihlaste se k odběru novinek!

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

PRŮZKUMY POTŘEB, NEDOSTATKŮ A POSTUPŮ

Průzkum provedli partneři projektu BIOFRUITNET s cílem identifikovat potřeby, mezery a postupy v ekologické produkci jádrového ovoce, peckovin a citrusů v Evropě. Dotazník byl zaměřen na zdraví rostlin, funkční biodiverzitu, půdu a hnojení, odrůdy a podnože.

Online dotazník byl implementován v angličtině a pro každou zemi byly připraveny národní verze pro usnadnění sběru informací od respondentů. Dotazník se skládal z jedné společné části pro všechny druhy ovoce a jedné části specifické pro každý uvažovaný druh ovoce: jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, slivoně, třešně a citrusy.

Od června do listopadu 2021 bylo dotazováno 149 pěstitelů ovoce a 100 technických poradců v celkem 26 zemích. 9 zemí představuje 80 % respondentů: Itálie, Francie, Španělsko, Německo, Polsko, Česká republika, Rakousko, Nizozemsko a Švýcarsko.

Graph: Origin of the respondents (%)

Shromáždili jsme 114 odpovědí pro jabloně, 44 pro hrušně, 18 pro slivoně, 10 pro broskvoně, 20 pro třešně, 15 pro meruňky a 31 pro citrusy.

Počet odpovědí získaných ze sedmi různých dotazníků zabývajících se konkrétním ovocným druhem

Zkušenosti dotazovaných farmářů a poradců v oblasti ekologické produkce ovoce se pohybují od 6 do 21 let, respektive od 8 do 20 let. 79 % dotázaných farmářů má 100 % svého sadu v podmínkách ekologického zemědělství. Průměrná úroveň zkušeností sledovaných zemědělců se vzhledem k současné dynamice rozvoje ekologické produkce ovoce jeví jako vysoká. Poradenská činnost konzultantů je zaměřena z 35 až 80 % na ekologickou produkci.

Pokud jde o odpovědi pěstitelů ovoce, průměrná výměra jabloňových sadů se podle zemí pohybuje od 1 do 30 ha. U hrušní se průměrná výměra pohybuje od 1 do 7 ha. U peckovin se výměra pohybuje od 1 do 10 ha s vysokou mírou variability velikosti farem: od méně než 1 ha (např. meruňkové sady v Rakousku a Švýcarsku, broskvoně v Polsku) do 50 ha (např. broskvoně ve Španělsku). U citrusových plodů, zejména pomerančů, se střední výměra pohybuje od 2 do 15 ha.

Pokud jde o odpovědi poradců, plochy ovocných výsadeb, ve kterých poskytují poradenství, odpovědi se velmi liší v závislosti na zemi a ovocném druhu a to od několika hektarů do 1500 ha. Několik velmi vysokých výměr nad 500 ha je pozorováno u jabloní (pro čerstvý konzum a pro zpracování), meruněk, třešní (pro čerstvý konzum a pro zpracování).

V jakých médích vyhledáváte technické informace?

26 zemí
249 respondentů
712 odpovědí

Mezi médii používanými k vyhledávání technických informací je nejpreferovanějším nástrojem internet, následovaný konferencemi nebo dokumenty v papírové podobě. Cizojazyčný psaný tisk je nejméně oblíbený. Rozdíly mezi zeměmi poskytují zajímavé ukazatele: v zemích, kde „zahraniční dokumenty“ představují méně než 10 % (ES, LV, NL, PL, PT, SE, TR), je třeba věnovat zvláštní pozornost překladu a/nebo dostupnosti vytvořeného dokumentu.

Jaké jsou důležité interaktivní způsoby získávání technických informací?

26 zemí
249 respondentů
894 odpovědí

Mezi interaktivními způsoby získávání technických informací je nejčastější výměna informací s poradcem nebo technikem, následuje výměna informací mezi farmáři, na dnech otevřených dveří, na poradách a školeních. Sociální sítě jsou méně zmiňované. Tyto výsledky ukazují, že projekt BIOFRUITNET bude muset pečlivě zvážit cílovou skupinu poradců a techniků, aby zvýšil šíření informací.

Jaké potřebujete technické informace (0: není důležité, 5: velmi důležité)?

Zmiňovány jsou čtyři témata s největším zájmem: ochrana proti chorobám a škůdcům, charakteristiky odrůd, péče o půdu a výživa stromů. Tato témata se také jeví jako nejdůležitější pro každý ovocný druh. Jednou malou výjimkou je informace o podnožích, která se objevuje mezi čtyřmi prioritními tématy pro broskvoně. Je třeba poznamenat, že žádná odpověď nemá průměrné skóre nižší než 2: očekává se, že všechna témata musí být dobře známá, aby bylo možné úspěšně ošetřovat ovocný sad!

Peckoviny

Údaje pro meruňky, broskve, švestky a třešně byly shromážděny od 15, 11, 18 a respektive 20 respondentů. K interpretaci následujících výsledků by se proto mělo přistupovat opatrně kvůli omezenému odběru vzorků pro každý druh ovoce.

Kteří škůdci jsou relevantní, t.j. v současnosti regulovány v praxi nebo neregulovány, ale ohrožující komerční produkci peckovin?

Respondenti uvedli jako relevantní 7 až 9 škůdců ovocných druhů. Mezi nejvíce zmiňované škůdce peckovin patřily octomilka ovocná (Drosophila suzukii) u meruněk a třešní, škvor u meruněk a broskvoní a různé druhy mšic (kromě meruněk). Hraboši byli zmíněni v různé míře v závislosti na druhu ovoce. U tří druhů, kde může být problém (meruňky, broskvoně a třešně), byl zmíněn krasec temný (Capnodis sp.), ale na poměrně nízké úrovni.

Které choroby jsou relevantní, tj. v současnosti regulované v praxi, nebo neregulované, ale komerčně ohrožující komerční produkci peckovin?

Respondenti uvedli jako relevantní 8 až 15 chorob ovocných druhů. Mezi choroby nejčastěji uváděné u čtyř druhů peckovin patřily moniliový úžeh (spála) peckovin (Monilia spp.) na květech, větvičkách a plodech. Rakovinné odumírání větví peckovin také patří k nejčastějším onemocněním vzbuzujícím obavy. U meruněk, broskví a švestek byly zmíněny virové choroby, zejména šarka (Plum pox virus). Rez peckovin byla zmíněna u tří druhů, kde může v omezené míře představovat problém (meruňky, slivoně, třešně).

Jaká je dynamika výskytu těchto škůdců ve vašich sadech peckovin?

Graf představuje podíl odpovědí získaných pro každého škůdce. Poznámka: Konstantní výskyt může být nízký i vysoký. „n“ označuje počet respondentů pro daného škůdce nebo chorobu. Byli uvažováni pouze škůdci s alespoň 3 odpověďmi. Většina zmíněných škůdců byla pozorována jako s rostoucím nebo konstantním výskytem. Důležitou součástí přibývajících škůdců jsou mšice a vrtule. Zatímco rostoucí výskyt octomilky ovocné (Drosophila suzukii) je dobře zdokumentován, o jiných blanokřídlých škůdcích, jako je pilatka švestková, je to méně známé.

Jaká je dynamika těchto chorob ve vašich sadech peckovin?

Zdá se, že významnost chorob peckovin se v čase většinou mění. Šarka peckovin je karanténní onemocnění a zvýšení jeho výskytu v sadech je znepokojivým signálem.

Jak důležitá jsou následující kritéria při výběru odrůdy peckovin do nové výsadby?

64 dotazovaných pěstitelů a technických poradců bylo požádáno, aby ohodnotili důležitost kritérií pro vývoj a výběr odrůd peckovin. Všechna kritéria navržená v dotazníku byla považována za důležitá, protože všechna získala průměrné skóre vyšší než 3,5. U čtyř druhů peckovin byla nejdůležitějšími kritérii kvalita plodů, náchylnost ke škůdcům a chorobám a náchylnost ke střídavé plodnosti. U meruněk byla zmíněna jako důležitá vlastnost samosprašnost.

Jak důležitá jsou následující kritéria při výběru podnože pro peckoviny do nové výsadby?

U podnoží bylo 8 navržených kritérií seřazeno ve stejném pořadí bez ohledu na uvažované druhy peckovin. Jak se očekávalo, vliv na růst stromu zůstává první prioritou. Překvapivě byla jako jedno z nejdůležitějších kritérií zmíněna meziroční kolísání produkce, přičemž některé druhy (slivoně) přirozeně více podléhají střídavé plodnosti než jiné druhy (meruňky, broskvoně). Hlavním kritériem se zdá být přizpůsobení podnoží změnám klimatu.

Citrusy

Údaje pro citrusy byly shromážděny od 31 respondentů v 6 zemích. S interpretací následujících výsledků by se proto mělo zacházet opatrně, vzhledem k omezeným odpovědím. Obdrželi jsme 28 odpovědí na pomeranče a 3 na citrony. Vzhledem k podobnostem mezi škůdci a chorobami těchto dvou ovocných druhů byla data pro toto téma sloučena.

Kteří škůdci a choroby jsou relevantní, tj. jsou v současnosti regulovány v praxi, nebo nejsou regulovány, ale ohrožují komerční produkci citrusů?

        

Respondenti tohoto dotazníku zdůrazňovali obtíže, se kterými se setkávají při regulaci některých škůdců a chorob, jako je škůdce californian red scale (Aonidiella aurantii), vrtule velkohlavá, citrus mealybug (Planococcus citri) a mšice chmelová jako škůdci. Pokud jde o regulaci chorob, nejproblematičtější je Phytophthora, následovaná Gummosis, Tristeza a plíseň šedá.

Jaká je dynamika výskytu těchto škůdců a chorob ve vašich citrusových sadech?

Respondenti prokázali obavy z nových invazních škůdců, kteří vážně ohrožují ekologickou produkci citrusů v evropsko-středomořské oblasti. V této souvislosti byl kladen zvláštní důraz na škůdce mealybug Delottococcus aberiae ve Španělsku, orange spiny whitefly v Itálii a Řecku a mšici (brown citrus aphid) ve Španělsku a Portugalsku. Vzhledem k nedostatku znalostí o těchto vývojových cyklech hmyzu a ekologickému vývoji, technické informace pro různá regulační opatření jsou pěstiteli/poradci velmi žádány.

Jak důležitá jsou následující kritéria při výsadbě odrůdy nebo podnože pro pomerančovníky v nové výsadbě?

         

Nejdůležitějšími kritérii pro výběr odrůdy pomerančovníku byla kvalita plodů, doba sklizně a náchylnost ke střídavé plodnosti. Na rozdíl od jádrovin a peckovin byla jako méně důležitá uváděna náchylnost ke škůdcům a chorobám. U podnoží byla třemi hlavními zmíněnými kritérii na stejné úrovni důležitosti vzrůstnost, odchylky v každoroční produkci a odolnost vůči klimatickým změnám.

VĚDECKÉ A TECHNICKÉ POZNATKY

V rámci projektu BIOFRUITNET bylo vytvořeno devět vyhledávacích řetězců, které pokrývají peckoviny, jádrové ovoce a citrusové plody v rámci vybraných hlavních témat: škůdci, choroby rostlin a výživa rostlin, aby bylo možné vyhledat nejrelevantnější vědeckou literaturu v rámci těchto témat.

Bibliografické rešerše byly provedeny 19. října 2020 v databázi Web of Science. Uvedené databáze představují kompletní seznamy odkazů zahrnutých z rešerší WoS. Tyto seznamy budou zpracovány za účelem výběru nejrelevantnějších materiálů připravených pro praxi v následujícím pracovním balíčku projektu.

Seznam vědeckých článků o ekologickém ovocnářství naleznete na následujícím ODKAZU .

HODNOCENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

Your Content Goes Here

ONLINE KURZY. POUZE ANGLIČTINA

V porovnání s konvenčními produkty má ekologická produkce ovoce vyšší tržní hodnotu. Je to také náročný systém produkce. Problémem ekologické produkce ovoce jsou zejména ztráty způsobené škůdci a chorobami a nedostatek informací o hospodaření, vhodných odrůdách a podnožích.

V rámci celoevropského projektu BIOFRUITNET byly vytvořeny tři e-learningové kurzy zaměřené na jádrové ovoce, peckoviny a citrusové plody, jejichž cílem je oslovit širokou škálu studentů a poskytnout nejnovější poznatky v rámci osvědčených postupů ochrany rostlin v ovocných sadech. Každý z kurzů se zabývá aspekty ochrany proti škůdcům, ochrany proti chorobám, funkční agrobiodiverzity a odrůd a podnoží.

Kurzy zahrnují různé výukové formáty, jako jsou prezentace s diapozitivy, cvičné abstrakty a kvízy. Všechny prezentované výukové materiály lze stáhnout a použít pro vlastní výukové účely.

Kliknutím na obrázek získáte přístup ke kurzu

Tato prezentace popisuje pět hlavních škůdců v produkci jablek, jejich příznaky a poškození a strategie monitorování a kontroly. Pod videem je k dispozici ke stažení pdf soubor se slajdy (hlasem Lauren Dietemann).

Kurz se skládá ze čtyř částí:

 • Část 1 – Strategie ochrany proti škůdcům
 • Část 2 – Strategie pro kontrolu chorob
 • Část 3 – Odrůdy a podnože
 • Část 4 – Funkční agrobiodiverzita

Kliknutím na obrázek získáte přístup ke kurzu

Tento kurz poskytuje přehled o problémech a nástrojích pro osvědčené postupy ochrany rostlin v ekologické produkci peckovin. Kurz je vytvořen v rámci celoevropského projektu BIOFRUITNET(otevře se v nové záložce).

Kurz se skládá z pěti částí:

 •  Část 1: Hlavní škůdci a choroby peckovin
 •  Část 2: Strategie ochrany proti škůdcům
 •  Část 3: Strategie boje proti chorobám
 •  Část 4: Odrůdy a podnože
 •  Část 5: Funkční agrobiodiverzita (v produkci jádrového a peckovinového ovoce)

Součástí kurzu jsou prezentace s diapozitivy, cvičné abstrakty, kvízy a další. Kurz probíhá tak, že po každé aktivitě stisknete tlačítko „pokračovat“. Pedagogové si navíc mohou stáhnout materiály pro vlastní výukové účely.

Pro přístup ke kurzu klikněte na obrázek

Tento kurz poskytuje přehled o problémech a nástrojích pro nejlepší postupy ochrany rostlin v ekologické produkci citrusových plodů. Kurz je vytvořen v rámci celoevropského projektu BIOFRUITNET .

Kurz se skládá ze tří částí:

 •  Část 1: Strategie ochrany proti škůdcům
 •  Část 2: Vznikající fytosanitární rizika
 •  Část 3: Funkční biodiverzita

Součástí kurzu jsou prezentace s diapozitivy, cvičné abstrakty, kvízy a další. Kurz probíhá tak, že po každé aktivitě stisknete tlačítko „pokračovat“. Pedagogové si navíc mohou stáhnout materiály pro vlastní výukové účely.

Pro přístup ke kurzu klikněte na obrázek

Zpravodaj

Chcete dostávat informace o projektových aktivitách?

ODEBÍRAT