Partneři Projektu

BIOFRUITNET má 16 partnerů z 12 evropských zemí, zahrnující sedm výzkumných a technických organizací, tří asociace ekologických pěstitelů, dvě univerzity, dva poradní výbory, jednu zastřešující evropskou asociaci a jeden malý a střední podnik zapojený do inovací. Pokud se o nich chcete dozvědět více, navštivte sekci „poznejte naše partnery“.

POZNEJTE NAŠE PARTNERY
workplan

Asociace pěstitelů Naturland e.V. Farmers Association je jednou z největších organizací na světě, která propaguje ekologické zemědělství. V současné době hospodaří téměř 70 000 pěstitelů, včelařů, chovatelů ryb a rybářů v 56 zemích podle norem asociace Naturland. V Německu je 4 000 producentů, 660 ve zbytku EU. Úzce spolupracuje také s více než 900 evropskými partnerskými společnostmi v oblasti zpracování, stravování a obchodu. Ekologické zemědělství podle norem Naturland je založeno na systémově orientovaném holistickém přístupu, který zahrnuje sociální standardy od roku 2005. Od roku 2010 je v certifikaci Naturland Fair ekologie přidána k tomuto ekonomickému aspektu udržitelnosti.

Role v projektu: Koordinátor projektu
Země: Německo
Webová stránka: www.naturland.de
Kontaktní osoba: Sophie Hédon  E-mail: s.hedon@naturland.de

Výzkumný ústav zahradnictví (Research Institute of Horticulture) je vládní organizace pro výzkum a vývoj pod dohledem Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova. Výzkumný program ústavu pokrývá všechny oblasti související se zahradnictvím, od základních studií fyziologie rostlin, biochemie a molekulární biologie, přes biotechnologie, cílené šlechtění (včetně genetického inženýrství), ochranu genetických zdrojů, fytopatologii, agronomii, ekologické zemědělství, integrovanou ochranu rostlin, skladování a zpracování ovoce a zeleniny, výzkum jedlých hub, bezpečnost potravin, zemědělské inženýrství, ekonomiku a marketing.

Úloha v projektu: Vedoucí pracovní etapy 1 (WP1)
Země: Polsko
Webová stránka: www.inhort.pl
Kontaktní osoba: Eligio Malusa  E-mail: eligio.malusa@inhort.pl

GRAB (Reseacrh Group for Organic Farming) je výzkumná skupina pro ekologické zemědělství zaměřená na ovocné sady, zeleninu a vinice ve Francii. Byla založena v roce 1979 jako nezisková organizace spravovaná radou ekologických zemědělců. Hlavním úkolem GRAB je vyhodnocování pokusných experimentů, přenos informací a odborné poradenství. V současné době personál 15 lidí pracuje na různých tématech, včetně ochrany rostlin, funkční biodiverzity, hodnocení odrůd, diverzifikace a agrolesnictví pro odolnější agrosystémy. GRAB má pobočky na dvou místech, obě v jihovýchodní Francii. GRAB je spoluorganizátorem Světového organického kongresu (Organic World Congress), který se bude konat ve Francii v září 2020.

Úloha v projektu: Vedoucí pracovní etapy 2 (WP2)
Země: Francie
Webová stránka: www.grab.fr
Kontaktní osoba: Claude-Eric Parveaud  E-mail: claudeeric.parveaud@grab.fr

Výzkumné středisko pro zemědělství v Laimburgu (Laimburg Research Centre for Agriculture) je předním výzkumným ústavem v jižním Tyrolsku v Itálii. Nepřetržité pokusné experimenty, výzkum a laboratorní analýzy jsou nezbytné pro řešení problémů a inovace v zemědělství. Výzkumná práce zdůrazňuje praktické aplikace při plnění cíle: dát zemědělství v Jižním Tyrolsku konkurenční výhodu získáním rozhodujícího náskoku prostřednictvím pěstitelských znalostí. Usiluje také o nalezení rychlých řešení současných zemědělských problémů a také o základní výzkum specifických stěžejních otázek pro rozvoj udržitelných strategií do budoucnosti. Původně bylo středisko kompetenčním centrem pro pěstování ovoce a vinařství, jako dvě hlavní pěstitelské skupiny v Jižním Tyrolsku. V průběhu let rostlo spektrum kompetencí a dnes zahrnuje také ochranu před škůdci a prevenci chorob, ekologické zemědělství, zemědělství v horském pásmu, specializované druhy, jako je drobné a peckové ovoce, zelenina a byliny, skladovací technologie a akvakulturu.

Úloha v projektu: Vedoucí pracovní etapy 3 (WP3) a sekce jádrovin
Země: Itálie
Webová stránka: www.laimburg.it
Kontaktní osoba: Markus Kelderer / Alfredo Mora Vargas E-mail: Markus.Kelderer@laimburg.it / Alfredo.Mora-Vargas@laimburg.it

Skupina EU IFOAM je evropskou organizací zastřešující odvětví produkce ekologických potravin a ekologického zemědělství s více než 190 členskými organizacemi ze všech zemí EU-28, ESVO (Evropského sdružení volného obchodu, anglicky European Free Trade Association – EFTA) a kandidátských zemí, které pokrývají celý řetězec ekologického zemědělství. Skupina IFOAM EU díky širokému členství a aktivní účasti na evropských výzkumných projektech slouží jako centrum znalostí a inovací v daném odvětví, podporuje šíření inovací a osvědčených postupů v ekologickém zemědělství bez ohledu na jazykové a kulturní bariéry. Díky svým dlouholetým zkušenostem s koordinací tematických informačních systémů v oblasti pícninářství a rostlinné výroby má IFOAM EU zkušenosti se shromažďováním znalostí získaných prostřednictvím informačních systémů a jejich uváděním do formátů, které koncoví uživatelé snadno pochopí a používají. Skupina IFOAM EU iniciovala založení Evropské technologické platformy pro biopotraviny a ekologické zemědělství (TP Organics) a poskytuje sídlo sekretariátu platformy.

Role v projektu: WP4 leader
Země: Švédsko / Belgie
Webová stránka: www.ifoam-eu.org
Kontaktní osoba: Ambra De Simone  E-mail: ambra.desimone@ifoam-eu.org

Asociace CAAE (ECOVALIA, Asociación Valor Ecológico) je nezisková organizace, která propaguje ekologické zemědělství a odpovědnou spotřebu se skutečným duchovním vedením a službami společnosti od roku 1991. Ecovalia se účastní mnoha národních projektů a aktivit podporující ekologické zemědělství a tvoří strategie v odvětví ekologického pěstování ve Španělsku. Ecovalia jako poskytovatel informací předává vzdělávací materiál zaměřený na ekologickou ochranu proti škůdcům a chorobám v různých plodinách. Ecovalia má přibližně 15 000 členů / spolupracovníků (subjekty z celého ekologického sektoru na celostátní úrovni) s nimiž sdílejí informace a s jejichž názory a zkušenostmi v různých tématech dále pracují.

Úloha v projektu: Vedoucí pracovní etapy 5 (WP5)
Země: Španělsko
Webová stránka: www.ecovalia.org
Kontaktní osoba: Ángela Morell Pérez / Évelyne Alcázar Marín  E-mail: ecovalia.international@ecovalia.org

CIHEAM-IAMB Bari je Centrum pro postgraduální vzdělávání, aplikovaný vědecký výzkum a pořádání místních partnerských akcí v rámci programů mezinárodního výzkumu a spolupráce. Posláním CIHEAM Bari je podporovat udržitelné zemědělství ve Středomoří a rozvíjet mezinárodní spolupráci v zemědělství se zaměřením na školení, výzkum a spolupráci, jako je potravinová bezpečnost, zmírňování chudoby, budování kapacit na institucionální úrovni, nejúčinnější využití přírodních zdrojů, zlepšení zemědělské produkce a produktivity, podpora ekologického zemědělství, rozvoj udržitelných potravinových zdrojů, odolnost vůči změně klimatu, integrované řízení pobřežních zón, posílení postavení žen a mužů, rybolov a akvakultura, integrovaná ochrana rostlin, správa vodních zdrojů a zavlažování.

Role v projektu: Partner a vedoucí sekce citrusů
Země: Itálie
Webová stránka: www.iamb.it
Kontaktní osoba: Dr. Laura Scivett  E-mail: scivetti@iamb.it

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. (Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.) patří mezi hlavní zemědělské výzkumné instituce v České republice. Slouží jako centrum pro výzkum ovoce a technické poradenství pro Českou unii pěstitelů ovoce. Výzkum je zaměřen na řešení hlavních témat: zachování genové banky ovocných druhů, šlechtění jabloní, třešní, slivoní a meruněk, propagace ovoce, výzkum podnoží a odrůd, sběr lokálních odrůd a divokých genotypů, inovace technologií pěstování ovoce, vývoj nových biologických metod ochrany rostlin, monitorování hlavních chorob a škůdců, výzkum virologie ovocných rostlin, hodnocení provozních nákladů na pěstování ovoce, sledování reziduí pesticidů, alergenů a mykotoxinů v ovoci, obsahu bioaktivních látek v ovocných druzích.

Role v projektu: Partner a vedoucí sekce peckovin
Země: Česká republika
Webová stránka: www.vsuo.cz
Kontaktní osoba: Radek Vávra  E-mail: Radek.Vavra@vsuo.cz

FÖKO je sdružením přibližně 200 producentů ekologického ovoce v Německu. FÖKO organizuje vědecké studie o pěstování ekologického ovoce a pořádá konference, setkání a každoroční základní kurzy pro odborníky v ekologickém pěstování ovoce. FÖKO je dále editorem odborného časopisu „Öko-Obstbau“, který zemědělcům poskytuje informace o pěstování a praktickém výzkumu, který se jich týká. V rámci Evropského fóra pro ekologické ovoce (European Organic Fruit Forum) FÖKO také úzce spolupracuje s podobnými organizacemi producentů ekologického ovoce na národní úrovni v Evropě a koordinuje různé aktivity mezi nimi. FÖKO podporuje úzkou spolupráci a vytváření informačních systémů mezi pěstiteli ovoce, konzultanty a vědci. Od roku 2004 FÖKO koordinuje celonárodní síť, kde zemědělci, konzultanti a výzkumní pracovníci spolupracují na nových přístupech rozvoje ekologického pěstování ovoce. FÖKO také zveřejňuje údaje týkající se rostlinolékařské péče v ekologickém pěstování jablek v Německu, brožuru s informacemi každoročně aktualizuje.

Role v projektu: Partner
Země: Německo
Webová stránka: www.foeko.de
Kontaktní osoba: Angelika Stülb-Vormbrock  E-mail: stuelb-vormbrock@foeko.de

FiBL je nezávislý, neziskový výzkumný ústav s cílem rozvíjet špičkovou vědu, zejména v oblasti ekologického zemědělství. Zaměřuje se na vědní obory o půdě, pěstování rostlin, dále na socioekonomickou oblast a hospodářská zvířata. FiBL se účastní řady mezinárodních projektů a iniciativ, účastní se více než 50 projektů v rámci EU. Oddělení vědy o rostlinách má bohaté zkušenosti s aplikovaným a strategickým výzkumem, vývojem a technologiemi v systémech produkce plodin a ochraně ovocných plodin. Výzkum je zaměřen na vývoj a integraci nových produktů a strategií na ochranu plodin (včetně odolnosti odrůd, agronomických strategií, podpůrných rozhodovacích systémů a biopesticidů) v nízkonákladových systémech a ekologické produkci. Oddělení pěstování rostlin má přímé zkušenosti, pokud jde o škůdce, které se objevují v nízkonákladových systémech / nízkoreziduální produkci a v ekologickém zemědělství. Oddělení je výborně propojeno s průmyslovým a ekologickým sektorem.

Role v projektu: Partner
Země: Švýcarsko
Webová stránka: www.fibl.org
Kontaktní osoba: Michael Friedli  E-mail: michael.friedli@fibl.org

Kodaňská univerzita (University of Copenhagen, UCPH) je autonomní veřejnou univerzitou a největší vzdělávací a výzkumnou institucí v Dánsku se 40 000 studenty a 5 000 vědci. Katedra pěstování rostlin a životního prostředí (PLEN), přírodovědecká fakulta, se zabývá přírodními zdroji a přírodními vědami a má přibližně 500 zaměstnanců. Má řadu projektů se spolupracujícími národními a mezinárodními partnery, má profesionální zkušenosti s projekty EU a dalšími velkými mezinárodními granty. Zaměřuje se na ekologické interakce mezi škůdci, benefičními organismy a rostlinami a na hodnocení těchto interakcí v řízených a přírodních ekosystémech. Patří sem využití pěstitelských postupů, interakce s jinými skupinami organismů a vliv změny klimatu. Společný cíl týmů je objasnit význam těchto interakcí pro vzájemně propojené populace rostlin, škůdců a užitečného hmyzu, práce, která zahrnuje vliv pěstování plodin a ekologických infrastruktur na výskyt predátorů, parazitoidů a divokých opylovačů.

Role v projektu: Partner
Země: Dánsko
Webová stránka: www.ku.dk
Kontaktní osoba: Lene Sigsgaard  E-mail: les@plen.ku.dk

HortiAdvice Skandinavia (GartneriRådgivningen A / S) poskytuje nezávislé poradenské služby pro pro pěstitele, zejména v Dánsku, ale také ve zbytku Skandinávie. Jejich práce je zaměřena na přímé poradenství v terénu nebo ve skleníku, jakož i prostřednictvím zpravodajů, článků, zájmových skupin pěstitelů, výzkumných cest atd. Poradenská služba zahrnuje širokou škálu témat ze všech oblastí rostlinné výroby, jakož i finanční, řídící, technologické a dotační režimy, aby pěstitelé získali co možná nejlepší základ pro rozhodování při produkci a rozvoji jejich společnosti. Cílem je poskytnout nejdynamičtější poradenské balíčky pěstitelům působících v odvětví ovoce a zeleniny ve Skandinávii.

Role v projektu: Partner
Země: Dánsko
Webová stránka: www.hortiadvice.dk
Kontaktní osoba: Hanne Lindhard Pedersen  E-mail: HLP@hortiadvice.dk

Švédská univerzita zemědělských věd (Swedish University of Agricultural Sciences , SLU) je univerzitní sektor pod Ministerstvem obchodu, energetiky a komunikací. Posláním SLU je rozvíjet znalosti a zkušenosti, které přispívají ke zkvalitnění života a udržitelnému růstu, založeném na dlouhodobém využívání přírodních biologických zdrojů. Její činnosti se vyznačují silnou vazbou mezi vzděláváním a výzkumem na vysoké mezinárodní úrovni a úzkou spoluprací s průmyslem a zúčastněnými stranami. Role SLU v projektu souvisí s rozvojem v zemědělství a lesnictví, potravinářského průmyslu, veterinární medicíny, přírodních zdrojích a životního prostředí, jakož i s rozvojem v rámci venkova a krajinné architektury. Sektory SLU zahrnují zemědělský průmysl, veterinární lékařství, přírodní zdroje a životní prostředí, jakož i rozvoj venkova a krajinnou architekturu.

Role v projektu: Partner
Země: Švédsko
Webová stránka: www.slu.se
Kontaktní osoba: Teun Dekker  E-mail: Teun.dekker@slu.se

INNOVARUM je španělská poradenská společnost založená v roce 2013 s obecným cílem podporovat inovace a výměnu znalostí v zemědělsko-potravinářském odvětví, pomáhat klientům uvádět na trh své inovativní nápady a zvyšovat účinnek jejich jednání. Zaměstnanci INNOVARUM mají rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů EU a po dobu 3 let předsedali Španělské technologické platformě pro biopotraviny a zemědělství a byli odpovědní za organizaci pravidelných setkání a veřejných akcí.

Role v projektu: Partner
Země: Španělsko
Webová stránka: www.innovarum.es
Kontaktní osoba: África Pardavila Morris  E-mail: africa.pardavila@innovarum.es

Delphy je přední mezinárodní poradenská organizace. Mezi hlavní činnosti společnosti Delphy patří poradenské služby pro zemědělce, provádění aplikovaného výzkumu, organizování ukázkových akcí a školení pro zemědělce, účast a vedení inovačních projektů v zemědělských odvětvích. Delphy se zabývá všemi aspekty řízení zemědělství, jako je ekologické zemědělství (plodiny na orné půdě, ovocnářství a zahradnictví), každodenní řízení pěstování rostlin, zavádění a vývoj nových a inovativních technologií a podpůrných rozhodovacích systémů; plány pro zlepšení půdy a ochranné strategie snižující půdní únavu.

Role v projektu: Partner
Země: Nizozemsko
Webová stránka: www.delphy.nl
Kontaktní osoba: Gerjan Brouwer / Harm Brinks  E-mail: brouwer@delphy.nl / brinks@delphy.nl

Lotyšské sdružení ekologického zemědělství (Association of Latvian Organic Agriculture, ALOA) bylo založeno v roce 1995. Je to právní, profesní a nevládní organizace, která sdružuje přibližně 600 producentů, obchodníků a zpracovatelů ekologických produktů: mléko, maso, med, ovoce, zelenina a obiloviny, zpracovatelů, obchodníků a podpůrců biopotravin v Lotyšsku (sdružení producentů a zpracovatelů uznané členským státem v souladu s nařízením ES 1308/2013). ALOA aktivně spolupracuje s různými odděleními Ministerstva zemědělství a předkládá návrhy na rozvoj sektoru. Nejbližší spolupráce je s odděleními pro rozvoj venkova, veterinární a potravinářské oddělení, zemědělství a oddělení rozvoje trhu.

Role v projektu: Partner
Země: Lotyšsko
Webová stránka: www.lbla.lv
Kontaktní osoba: Gints Strazdiiņš  E-mail: gardmutis@gmail.com

Cílem tohoto projektu je dosáhnout maximálního počtu zainteresovaných subjektů. Komunikační strategie projektu je založena na spolupráci nejen s partnery projektu, ale také s „klíčovými multiplikátorami“. V projektu BIOFRUITNET jsou definovány jako relevantní organizace / sdružení (veřejné nebo soukromé) pro odvětví ekologické produkce ovoce v Evropě, které mohou podporovat komunikaci a šíření projektu prostřednictvím jejich propojení / webových stránek. Tyto organizace jsou klíčovým prvkem v komunikační strategii, protože mohou šířit materiály BIOFRUITNET svým členům, poskytovat podporu na svých účtech sociálních médií a šířit tváří v tvář výsledky a události BIOFRUITNETu mezi svými členy a svými kontakty. Kromě konsorcia spolupracujeme s řadou příslušných organizací v tomto odvětví, abychom zajistili širší rozšiřování. Pokud se chcete stát součástí našich informačních systémů, kontaktujte nás.

Pracovní plán

Projekt je sestaven z následujících pracovních etap:

Cílem pracovní etapy 1 je zmapovat doposud vytvořené informační systémy, které sdružují hlavní aktéry podílející se na produkci ekologického ovoce v EU, dalších sousedních zemích a na celém světě a posílit spolupráci s BIOFRUITNET. K dosažení tohoto cíle připravujeme:

  • soupis národních sítí aktivních při sdílení technických znalostí.
  • přehled kapacit informačních systémů, analýza mezer a příležitostí v odvětví produkce ekologického ovoce s cílem zlepšit sdílení znalostí mezi nimi a podpořit jejich spolupráci v EU i na celosvětové úrovni.

Cílem pracovního etapy 2 je shromáždit stávající znalosti připravené pro praxi a identifikovat mezery ve znalostech. K dosažení tohoto cíle je naše metodika založena na:

  • průzkumu zaměřeného na zjištění mezer a praktických zkušenostech na profesionální úrovni z 18 různých evropských zemí kontaktováním příslušných zainteresovaných subjektů v odvětví ekologického ovoce, kteří mají přístup k místním znalostem pěstitelů
  • seznamu národních nástrojů připravených pro praxi, které identifikují a shromažďují znalosti připravené pro praxi, ale dosud nebyly přeloženy pro použití na úrovni pěstitelů.
  • skenování aktuální vědecké a technické literatury, která není široce dostupná, jako jsou technické zprávy, znalosti dostupné v dosud nedigitalizovaných knihách, zprávy z konferencí

Cílem této pracovní etapy 3 je sestavit zprávy vypracované v pracovní etapě 2 k vyhodnocení a výběru osvědčených postupů týkajících se bioprodukce jádrového, peckového a citrusového ovoce.
Tři různé panely jsou pověřeny projednáváním a výběrem osvědčených postupů a jsou zodpovědné za dosažení tohoto cíle, panely jsou:

  • složeny z různých aktérů v řetězci produkce ekologického ovoce, takže se bere v úvahu maximální počet názorů. Tento přístup zajišťuje větší platnost a užitečnost vybraných osvědčených postupů.
  • jsou vzájemně propojeny a diskutují o specifických a společných mezerách zjištěných během jejich příslušných hodnotících procesů.
  • shromažďují a předkládají návrhy řešení nevyřešených výzev ve Strategické agendě pro výzkum a inovace TPOrganics (Technologická platforma pro biopotraviny a zemědělství).

Tato pracovní etapa se zaměřuje na přizpůsobení vybraných osvědčených postupů do různých formátů tak, aby byly přístupné různým posluchačům. Praktická shrnutí, která slouží jako zdroj pro platformu EIP-AGRI se šíří prostřednictvím našich kanálů a také slouží k tvorbě krátkých vzdělávacích návodů ve formátu videa a podcastu, které usnadní účastníkům aplikovat nová řešení.

Informace shromážděné během BIOFRUITNET jsou integrovány do platformy „Znalosti pro ekologické zemědělství“ (Organic Farm Knowledge) https://organic-farmknowledge.org/, aby pomohly vybudovat referenční platformu znalostí pro ekologické zemědělce a poradce.

Pracovní etapa 4 zahrnuje organizaci „polních dnů“, kde partneři konsorcia demonstrují, jak implementovat osvědčené postupy uvedené v pracovních etapách 2 a 3.

K dosažení záměru „pěstitelé ovoce budoucnosti“ budou vytvořené e-learningové materiály distribuovány do vzdělávacích institucí. Vybrané osvědčené postupy bude možno transformovat do vzdělávacích materiálů zemědělských škol, univerzit…

K oslovení široké veřejnosti se v pracovní etapě 5 využívá již vybudovaných kanálů a zavedených informačních systémů a vytváří efektivní spolupůsobení pro účinné šíření informací. Členové konsorcia jsou velmi aktivní v šíření informací a většina z nich má přímé kontakty s odborníky. Partneři jsou také aktivní na online kanálech, jako jsou sociální média, weby a blogy. V rámci plánu akcí EU budou uspořádány tři workshopy. Dalším cílem je být přítomen na všech klíčových událostech daného sektoru jako jsou například Biofach, konference Ecofruit, konference SANA v Bologni a konference AgriFarm v Poznani. Všichni partneři projektu souhlasí s tím, že přispějí k šíření informací ve své zemi. Závěrečná akce se bude konat v Bruselu.

Pracovní etapa 6 je věnována řádnému realizaci činností k dosažení očekávaných cílů. Důkladné sledování vede k předvídání potenciálních rizik a provádění nezbytných opatření k jejich zmírnění.

PERT diagram představující propojení mezi pracovními etapami

PERT diagram představující propojení mezi pracovními etapami

Zpravodaj

Chcete dostávat informace o projektových aktivitách?

ODEBÍRAT