Partnerzy projektu

BIOFRUITNET skupia 16 partnerów z 12 krajów europejskich, w tym siedem organizacji technicznych i badawczych, trzy stowarzyszenia rolników ekologicznych, dwa uniwersytety, dwie rady doradcze, europejskie stowarzyszenie parasolowe oraz eksperta w dziedzinie (SME) innowacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, odwiedź „poznaj naszych partnerów”

poznaj naszych partnerów
workplan

Stowarzyszenie rolników Naturland e.V.to jedna z największych organizacji na świecie promujących rolnictwo ekologiczne. Obecnie prawie 70 000 rolników, pszczelarzy, hodowców ryb i rybaków z 56 różnych krajów produkuje zgodnie ze standardami Naturland. W Niemczech jest 4000 producentów, 660 w pozostałej części UE. Ściśle współpracujemy również z ponad 900 europejskimi firmami partnerskimi w sektorach przetwórczym, gastronomicznym i handlowym. Rolnictwo ekologiczne, zgodnie ze standardami Naturland, opiera się na systemowym holistycznym podejściu, które od 2005 r. obejmuje także standardy społeczne. Od 2010 r. certyfikat Naturland Fair uwzględnia w ekonomicznym aspekcie zrównoważonego rozwoju także kryterium ekologiczne.

Rola w projekcie: Koordynator projektu
Kraj: Niemcy
Strona internetowa: www.naturland.de
Osoba do kontaktu: Sophie Hédon  E-mail: s.hedon@naturland.de

Instytut Ogrodnictwa to rządowa organizacja badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program badawczy Instytutu obejmuje wszystkie dziedziny związane z ogrodnictwem, od podstawowych badań z zakresu fizjologii roślin, biochemii i biologii molekularnej, po biotechnologię, twórczą hodowlę roślin (w tym inżynierię genetyczną), ochronę zasobów genetycznych, fitopatologię, agronomię, ogrodnictwo ekologiczne , integrowaną ochronę roślin przed szkodnikami, przechowywanie i przetwarzanie owoców i warzyw, badania grzybów jadalnych, bezpieczeństwo żywności, inżynierię ogrodniczą, ekonomię i marketing.

Rola w projekcie: Lider pakietu roboczego WP1
Kraj: Polska
Strona internetowa: www.inhort.pl
Osoba do kontaktu: Eligio Malusa  E-mail: eligio.malusa@inhort.pl

GRAB to grupa badawcza ds. rolnictwa ekologicznego zajmująca się owocami, warzywami i winnicami we Francji. Została utworzona w 1979 r. jako organizacja non-profit kierowana przez zarząd rolników ekologicznych. Główną misją GRAB jest przeprowadzanie eksperymentów, rozpowszechnianie zdobytej wiedzy oraz doradztwo. Obecnie 15-osobowy personel zajmuje się różnymi tematami, w tym ochroną roślin, funkcjonalną różnorodnością biologiczną, oceną odmian, dywersyfikacją i agroleśnictwem dla wykształcenia bardziej odpornych agrosystemów. GRAB dysponuje dwiema lokalizacjami eksperymentalnymi położonymi w południowo-wschodniej Francji. GRAB jest współorganizatorem Światowego Kongresu Ekologicznego (World Organic Congress), który odbędzie się we Francji we wrześniu 2020 r.

Rola w projekcie: Lider pakietu roboczego WP2
Kraj: Francja
Strona internetowa: www.grab.fr
Osoba do kontaktu: Claude-Eric Parveaud  E-mail: claudeeric.parveaud@grab.fr

Centrum Badawcze Nauk Rolniczych w Laimburg jest wiodącym instytutem badawczym dla Południowego Tyrolu we Włoszech. Dzięki rzetelnym eksperymentom, badaniom i analizom laboratoryjnym stworzono niezbędne podstawy do rozwiązywania problemów i wprowadzania innowacji w rolnictwie. Prace badawcze Centrum skupiają się na praktycznych zastosowaniach służacych do wypełniania jego mandatu społecznego: zapewnienia rolnictwu obszaru Południowego Tyrolu przewagi konkurencyjnej już na samym starcie, dzięki zgromadzonej wiedzy. Kolejną ambicją Centrum jest poszukiwanie błyskawicznych rozwiązań dla pilnych problemów w rolnictwie oraz badania podstawowe nad naglącymi zagadnieniami w celu opracowania zrównoważonych strategii na przyszłość. Ośrodek ropoczął swoją działalność jako centrum kompetencyjne w zakresie uprawy owoców i uprawy winorośli, dwóch głównych upraw w Południowym Tyrolu, a na przestrzeni lat spektrum kompetencji wzrosło, a dziś obejmuje ochronę przed szkodnikami i zapobieganie chorobom, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo górskie, uprawy specjalistyczne, takie jak jagody, owoce pestkowe, warzywa i zioła, technologie przechowywania i akwakulturę.

Rola w projekcie: Lider pakietu roboczego WP3 i panelu owoców ziarnkowych
Kraj: Włochy
Strona internetowa: www.laimburg.it
Osoba do kontaktu: Markus Kelderer / Alfredo Mora Vargas E-mail: Markus.Kelderer@laimburg.it / Alfredo.Mora-Vargas@laimburg.it

Grupa UE IFOAM jest europejską organizacją parasolową dla sektora żywności ekologicznej i rolnictwa, obejmuje swoim działaniem cały łańcuch wartości ekologicznej. Instytucja zrzesza ponad 190 organizacji członkowskich ze wszystkich krajów UE-28, EFTA i państw kandydujących. Dzięki szerokiemu zasięgowi członkowskiemu i aktywnemu uczestnictwu w europejskich projektach badawczych grupa IFOAM EU służy jako centrum wiedzy i innowacji dla sektora, promując rozpowszechnianie innowacji i najlepszych praktyk w rolnictwie ekologicznym w różnych językach i kręgach kulturowych. Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu w koordynowaniu sieci tematycznych dotyczących roślin pastewnych i uprawnych, IFOAM EU ma doświadczenie w konsolidacji wiedzy zgromadzonej w sieci i nadawaniu jej formłatwych do zrozumienia i wykorzystania przez końcowych odbiorców. IFOAM EU powołał do życia i prowadzi sekretariat Europejskiej Platformy Technologicznej dla żywności ekologicznej oraz rolnictwa ekologicznego (TP Organics).

Rola w projekcie: Lider pakietu roboczego WP4
Kraj: Szwecja / Belgia
Strona internetowa: www.ifoam-eu.org
Osoba do kontaktu: Ambra De Simone  E-mail: ambra.desimone@ifoam-eu.org

Asociación Valor Ecológico, CAAE (ECOVALIA) to organizacja non-profit, która od 1991 roku stara się w duchu prawdziwego przewodnictwa i służby społeczeństwu promować rolnictwo ekologiczne i odpowiedzialną konsumpcję. Ecovalia uczestniczy w wielu krajowych projektach i działaniach na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i budowania strategii dla sektora ekologicznego w Hiszpanii. Ecovalia jako organizacja upowszechniająca wiedzę opiera się na materiałach dydaktycznych poświęconych różnym uprawom i sposobom zwalczania szkodników i chorób w sposób ekologiczny. Ecovalia liczy około 15 000 członków/współpracowników (podmiotów z całego sektora ekologicznego na poziomie krajowym), z którymi dzieli się informacjami, a także może polegać na ich opinii i doświadczeniu w wielu różnych dziedzinach.

Rola w projekcie: Lider pakietu roboczego WP5
Kraj: Spain
Strona internetowa: www.ecovalia.org
Osoba do kontaku: Ángela Morell Pérez / Évelyne Alcázar Marín  E-mail: ecovalia.international@ecovalia.org

CIHEAM-IAMB Bari to centrum kształcenia podyplomowego, stosowanych badań naukowych i projektowania działań partnerskich „in loco” w ramach międzynarodowych programów badawczych i współpracy miedzynarodowej. Misją CIHEAM Bari jest promowanie zrównoważonego rolnictwa w regionie Morza Śródziemnego i promowanie ducha międzynarodowej współpracy w rolnictwie, poprzez szkolenia, badania i współpracę w obszarze: bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszania ubóstwa, budowania zdolności na poziomie instytucjonalnym, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, poprawy produkcji i wydajności rolniczej, promocji rolnictwa ekologicznego, rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, odporności na zmiany klimatu, zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi, upodmiotowienia płci, rybołówstwa i akwakultury, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem.

Rola w projekcie: Partner i lider panelu ds. owoców cytrusowych
Kraj: Włochy
Strona internetowa: www.iamb.it
Osoba do kontaktu: Dr. Laura Scivett  E-mail: scivetti@iamb.it

Badawczo-Hodowlany Instytut Sadownictwa w Holovousy należy do głównych rolniczych instytucji badawczych w Republice Czeskiej. Służy jako centrum badań i doradztwa technicznego dla Czeskiego Związku Producentów Owoców. Badania Instytutu koncentrują się na kilku głównych zagadnieniach: ochronie zasobów genowych odmian owocowych, hodowli jabłoni, wiśni, śliwy i moreli, rozmnażaniu owoców, badaniu podkładek i odmian, gromadzeniu odmian udomowionych i dzikich genotypów, programie sanitacji owoców, innowacji w technologiach uprawy owoców, rozwoju nowych biologicznych metod ochrony roślin, monitorowaniu głównych chorób i szkodników, wirusologii roślin sadowniczych, ocenie kosztów operacji uprawy owoców, śledzeniu pozostałości pestycydów, alergenów i toksyn grzybowych w owocach, zawartości związków bioaktywnych w gatunkach owocowych.

Rola w projekcie: Partner i lider panelu owoców pestkowych
Kraj: Republika Czeska
Strona internetowa: www.vsuo.cz
Osoba do kontaktu: Radek Vávra  E-mail: Radek.Vavra@vsuo.cz

FOEKO jest stowarzyszeniem około 200 ekologicznych producentów owoców w Niemczech. FOEKO organizuje badania naukowe dotyczące ekologicznej uprawy owoców oraz coroczne konferencje, spotkania i podstawowe kursy z zakresu ekologicznej uprawy owoców dla praktyków. Ponadto, FOEKO jest wydawcą profesjonalnego magazynu „Öko-Obstbau”, który dostarcza rolnikom informacje na temat uprawy i istotnych badań praktycznych. W ramach Europejskiego Forum Owoców Ekologicznych FOEKO ściśle współpracuje również z podobnymi organizacjami producentów owoców ekologicznych na szczeblu krajowym w Europie i koordynuje różne działania między nimi. FOEKO wspiera ścisłą współpracę i tworzenie sieci kontaktów między plantatorami owoców, konsultantami i naukowcami. Od 2004 roku FOEKO koordynuje ogólnokrajową sieć, w której rolnicy, konsultanci i naukowcy pracują wspólnie nad nowymi podejściami w celu dalszego rozwoju ekologicznej uprawy owoców. W związku z tymi działaniami FOEKO publikuje również corocznie aktualizowaną broszurę dotyczącą ochrony zdrowia roślin w ekologicznej uprawie jabłek w Niemczech.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Niemcy
Strona internetowa: www.foeko.de
Osoba do kontaktu: Angelika Stülb-Vormbrock  E-mail: stuelb-vormbrock@foeko.de

FiBL jest niezależnym, niekomercyjnym instytutem badawczym, którego celem jest rozwój najnowocześniejszej nauki, szczególnie w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Koncentruje się na naukach o glebie i uprawach, naukach społeczno-ekonomicznych i naukach o zwierzętach. FiBL realizuje wiele międzynarodowych projektów i inicjatyw, biorąc udział w ponad 50 projektach strukturalnych UE. Zakład Nauki o Uprawach FiBL ma bogate doświadczenie strategiczne i stosowane w zakresie badań i rozwoju oraz transferu technologii w systemach produkcji roślinnej i ochronie upraw owocowych. Badania skupiłają się na opracowywaniu i integracji nowych produktów i strategii ochrony roślin (w tym: odporności odmian, strategii agronomicznych, systemów wspomagania podejmowania decyzji i biopestycydów) w systemach o niskim nakładzie i systemach produkcji ekologicznej. Zakład Nauki o Uprawach FiBL ma doświadczenie z pierwszej ręki dotyczące szkodników występujących w systemach o niskim nakładzie/niskiej zawartości pestycydów oraz w rolnictwie ekologicznym i jest doskonale powiązany z przemysłem i sektorem ekologicznym.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Szwajcaria
Strona internetowa: www.fibl.org
Osoba do kontaktu: Michael Friedli  E-mail: michael.friedli@fibl.org

The University of Copenhagen (UCPH) is a self-governing public university and the largest institution of education and research in Denmark with 40,000 students and 5,000 researchers. The Department of Plant and Environmental Sciences (PLEN), Faculty of Science, covers natural resources and life sciences and a staff of about 500. It has numerous co-operative projects with national and international partners and professional experience in EU projects and other major international grants. The Applied Insect-Plant Ecology team focus on the ecological interactions between insect pests, beneficial arthropods and plants as well as the evolution of these interactions in managed and natural ecosystems. This includes the effects of cropping practices, interactions with other groups of organisms, and the influence of climate change. The teams overall aim is to elucidate the significance of such interactions for interlinked populations of plants, pest insects and beneficial insects, a work which incorporates the importance of crops and ecological infrastructures on predators, parasitoids and wild pollinators.

Role in the project: Partner
Country: Denmark
Website: www.ku.dk
Contact person: Lene Sigsgaard  Email: les@plen.ku.dk

HortiAdvice Scandinavia (GartneriRådgivningen A/S) zapewnia uprawowo-specyficzne usługi doradcze dla producentów roślin ogrodniczych, głównie w Danii, ale także w pozostałej części Skandynawii. Ich praca odbywa się za pomocą bezpośrednich porad w terenie lub w szklarni, a także poprzez biuletyny, artykuły, grupy producentów, wycieczki naukowe itp. Doradztwo dotyczy szerokiego zakresu zagadnień dotyczących wszystkich aspektów produkcji roślinnej, a także finansów, zarządzania, programów technologicznych i dotacji, dzięki czemu producenci uzyskują najlepszą możliwą podstawę do podejmowania decyzji dotyczących produkcji i rozwoju ich firmy. Celem HortiAdvice jest zapewnienie producentom działającym w sektorze owoców i warzyw w Skandynawii najbardziej dynamicznego pakietu doradczego.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Dania
Strona internetowa: www.hortiadvice.dk
Osoba do kontaktu: Hanne Lindhard Pedersen  E-mail: HLP@hortiadvice.dk

Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (SLU) jest jednostką działającą przy Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji. Misją SLU jest rozwijanie wiedzy i doświadczeń, które przyczyniają się do jakości życia i zrównoważonego wzrostu, w oparciu o długoterminowe wykorzystanie zasobów naturalnych. Jego działania cechuje silny związek między edukacją i badaniami o wysokich standardach międzynarodowych oraz ścisła współpraca z przemysłem i danymi sektorami. Rola SLU w projekcie związana jest z rozwojem w sektorach rolnictwa i leśnictwa, przemysłu spożywczego, weterynarii, zasobów naturalnych i środowiska, a także w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i architektury krajobrazu. Sektory SLU obejmują przemysł rolny, weterynaryjny, zasoby naturalne i środowisko, a także rozwój obszarów wiejskich i architekturę krajobrazu.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Szwecja
Strona internetowa: www.slu.se
Osoba do kontaktu: Teun Dekker  E-mail: Teun.dekker@slu.se

INNOVARUM to hiszpańska firma konsultingowa utworzona w 2013 roku, której głównym celem jest promowanie innowacji i wymiany wiedzy w sektorze rolno-spożywczym, pomagają klientom we wprowadzaniu ich innowacyjnych pomysłów na rynek i przez to zwiększają wpływ ich działań. Pracownicy INNOVARUM mają duże doświadczenie w zarządzaniu projektami UE i przez 3 lata prowadzili sekretariat Hiszpańskiej Platformy Technologicznej ds. żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego oraz w jej ramach byli odpowiedzialni za organizację regularnych spotkań i wydarzeń publicznych.

Rola w projekcie: Partner
Kraj: Hiszpania
Adres strony internetowej: www.innovarum.es
Osoba do kontaktu: África Pardavila Morris  E-mail: africa.pardavila@innovarum.es

Delphy jest wiodącą międzynarodową organizacją doradczą. Główne działania Delphy obejmują usługi doradcze dla rolników, prowadzenie badań stosowanych, organizowanie pokazów i szkoleń dla rolników, uczestnictwo i prowadzenie innowacyjnych projektów powiązanych z sektorem rolnym opartym na produkcji roślinnej. Delphy skupia się na wszystkich aspektach zarządzania gospodarstwem, takich jak rolnictwo ekologiczne (rośliny uprawne, owoce i ogrodnictwo), codzienne zarządzanie uprawami, wdrażanie i rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz systemów wspomagania decyzji; plany poprawy jakości gleby i strategie kontroli chorób przenoszonych przez glebę.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Holandia
Strona internetowa: www.delphy.nl
Contact person: Gerjan Brouwer / Harm Brinks
E-mail: brouwer@delphy.nl / brinks@delphy.nl

Łotewskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego (zwane dalej ALOA) zostało założone w 1995 r. Jest to legalna, profesjonalna i pozarządowa organizacja zrzeszająca około 600 producentów, handlowców, przetwórców produktów ekologicznych: mleka, mięsa, miodu, owoców i warzyw oraz zbóż, przetwórców, handlowców i zwolenników żywności ekologicznej na Łotwie (stowarzyszenie producentów i przetwórców, uznane przez państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem WE 1308/2013). ALOA aktywnie współpracuje z różnymi departamentami Ministerstwa Rolnictwa opracowując propozycje rozwoju tego sektora. Do najbliższych partnerów należą Departament: Rozwoju Obszarów Wiejskich, Weterynarii i Żywności, Rolnictwa, Departament Rozwoju Rynku.

Rola w projekcie: Partner
Kraj partnerski: Łotwa
Strona internetowa: www.lbla.lv
Osoba do kontaktu: Gints Strazdiiņš  E-mail: gardmutis@gmail.com

Celem tego projektu jest dotarcie do maksymalnej liczby zainteresowanych stron. Strategia komunikacji w projekcieoparta jest na współpracy nie tylko z partnerami projektu, ale opiera się też na „Ośrodkach Kluczowych ”. W projekcie BIOFRUITNET są one zdefiniowane jako odpowiednie organizacje/stowarzyszenia (publiczne lub prywatne) dla sektora owoców ekologicznych w Europie, które mogą wspierać komunikację i rozpowszechnianie projektu poprzez ich własne kontakty/sieci. Organizacje te są kluczowym elementem w strategii komunikacji, ponieważ mogą rozpowszechniać materiały BIOFRUITNET wśród swoich członków, zapewniać wsparcie za pośrednictwemmediówspołecznościowych oraz rozpowszechniać wyniki bezpośrednio podczas wydarzeń BIOFRUITNET wśród swoich członków i kontaktów. Aby zwiększyć zasięg projektu współpracujemy także poza konsorcjum z wieloma organizacjami w sektorze. Jeśli chcesz należeć do naszej sieci, skontaktuj się z nami.

Plan Pracy

Projekt składa się z następujących pakietów roboczych (WP):

Celem pakietu roboczego WP1 jest stworzenie mapy obecnie istniejących sieci, które skupiają główne podmioty zaangażowane w ekologiczną produkcję owoców w UE, innych krajach sąsiadujących i na całym świecie, w celu wspierania współpracy z BIOFRUITNET. Aby osiągnąć ten cel, przygotowujemy:

  • Wykaz sieci krajowych działających w zakresie wymiany wiedzy technicznej.
  • Przegląd możliwości sieci, analizę luk i możliwości w sektorze ekologicznej produkcji owoców w celu usprawnienia wymiany wiedzy między nimi i wspierania ich współpracy na poziomie UE i globalnym.

Celem pakietu roboczego WP2 jest zgromadzenie już istniejącej wiedzy gotowej do zastosowania praktycznego i zidentyfikowanie luk w tej wiedzy. Aby to osiągnąć, nasza metodologia opiera się na:

  • ankiecie mającej na celu zidentyfikowanie luk i określenie poziomu wiedzy wśród praktyków w 18 różnych krajach europejskich poprzez skontaktowanie się z zainteresowanymi stronami z sektora owoców ekologicznych, które mają dostęp do wiedzy lokalnej i powszechnej wśród rolników.
  • liście narzędzi gotowych do zastosowania w praktyce na poziomie krajowym, które wyodrębniają i gromadzą wiedzę praktyczną, a nie zostały jeszcze wprowadzone do użytku na poziomie gospodarstwa
  • przeszukiwanie bieżącej literatury naukowej i technicznej, która nie jest powszechnie dostępna, takiej jak raporty techniczne, wiedza dostępna w jeszcze nie zdigitalizowanych książkach, raportach z konferencji…

Celem pakietu roboczego WP3 jest zestawienie raportów opracowanych w pakiecie roboczym WP2 w celu oceny i wyboru najlepszych praktyk dotyczących ekologicznych owoców ziarnkowych, pestkowych i cytrusowych.

Trzy różne panele są odpowiedzialne za omawianie i wybór najlepszych praktyk. W celu właściwej selekcji panele te:

  • składają się z podmiotów zajmujących różne miejsce w łańcuchu wartości ekologicznej produkcji owoców, co umożliwia uwzględnienie wielu punktów. Takie podejście zapewnia większą słuszność i użyteczność wyselekcjonowanych najlepszych praktyk.
  • spotykają się i razem omawiają konkretne i powszechne luki wykryte podczas odpowiednich procesów oceny.
  • spotykają się i przedstawiają propozycje rozwiązań nierozwiązanych dotąd problemów w Strategicznym Programie Badań i Innowacji TPOrganics (PlatformaTechnologiczna dla żywności ekologicznej oraz rolnictwa ekologicznego).

Ten pakiet roboczy koncentruje się na dostosowaniu wybranych najlepszych praktyk do różnych formatów, aby w przystępny sposób zaprezentować je różnym odbiorcom. Zalecenia praktyczne, wprowadzone na platformę EIP-AGRI zostaną rozpowszechnione za pośrednictwem naszych kanałów i posłużą do stworzenia krótkich samouczków w formie wideo i podcastów, w celu przystępniejszego odbioru dla zainteresowanych.

Informacje zebrane podczas BIOFRUITNET są zintegrowane z platformą „Knowledge for Organic Farming” https://organic-farmknowledge.org/, aby pomóc w stworzeniu wzorcowej platformy wiedzy dla rolników ekologicznych i doradców.

Pakiet roboczy WP4 obejmuje organizację dni otwartych, podczas których partnerzy konsorcjum zademonstrują, jak wdrożyć najlepsze praktyki określone w pakietach roboczych WP2 i WP3.

Mając na celu dotarcie do „przyszłych producentów owoców”, utworzone materiały e-learningowe zostaną rozpowszechnione wśród instytucji edukacyjnych. Wybrane najlepsze praktyki mogą zostać przeniesione do materiałów edukacyjnych szkół rolniczych, uniwersytetów…

W ramach pakietu roboczego WP5, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, planowane jest wykorzystanie już zbudowanych kanałów i istniejących sieci oraz utworzenie współpracy w celu realizacji opłacalnego planu rozpowszechniania. Członkowie konsorcjum są bardzo aktywni w rozpowszechnianiu wiedzy i większość z nich ma bezpośredni kontakt z praktykami. Partnerzy są również aktywni za pośrednictwem kanałów internetowych, takich jak: media społecznościowe, strony internetowe i blogi. Planuje się zorganizowanie trzech warsztatów podczas wydarzeń pod szyldem UE. Ponadto, celem jest również obecność na wszystkich kluczowych wydarzeniach sektorowych, takich jak: Biofach, konferencja Ecofruit2020, konferencja SANA w Bolonii i konferencja AgriFarm w Poznaniu. Wszyscy partnerzy projektu zobowiązują się do wniesienia wkładu w prace związane z rozpowszechnieniem projektu na terenie swojego kraju.Finałowewydarzenie zostanie zorganizowane w Brukseli.

Pakiet roboczy WP6 poświęcony jest właściwej realizacji działań w celu osiągnięcia oczekiwanych założeń. Ścisłe monitorowanie prowadzi do przewidywania potencjalnych zagrożeń i wdrażania niezbędnych środków w celu ich ograniczenia.

Schemat PERT przedstawiający wzajemne relacje między pakietami roboczymi.

Schemat PERT przedstawiający wzajemne relacje między pakietami roboczymi

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o działaniach związanych z projektem?

SUBSKRYBUJ